EKOLOSKI KRIMINALITET PDF

Ekološki kriminalitet u Srbiji – teorija, praksa, zakonodavstvo. Environmental Crime In The Republic Of Serbia: Theory, Practice And Legislation. Author(s): Ana. ekološki kriminalitet ekološko pravo suprotstavljanje; Language of Keywords: English; Bosnian. English: Environmental law and ecological security representing. ekološki kriminalitet oblici sprečavanje; Language of Keywords: English; Serbian. English: The environment represents our surrounding from which numerous.

Author: Makus Taudal
Country: Russian Federation
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 23 July 2006
Pages: 178
PDF File Size: 14.18 Mb
ePub File Size: 7.96 Mb
ISBN: 622-3-72306-997-4
Downloads: 58617
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Totaur

Skip to main content. Log In Sign Up. Muamer Nicevic Lektor MensuraCatovic,prof. Naslovna strana lrma Begovic Stampa: P o s e b n a ekokoski arevencija Preventivne mjere policijeprema povratnicima “”””‘ 82 k r i m i n a l i t e t’ a “””””””””” 82 1 3.

Mjere prevencije,riunoul za “””””t27 kriminaliteta’ 1 8.

Opdekarakteristike itouin’toe “””””””””””” 1. Naiin i izvrienjateSkekrade “”J’tu’ “”‘tAL krade stanove””‘ 1. P r o v a l kriminaltiet e u “””””””””””‘t42 1.

Zarobljenici ” “” “””””””””” 1 1.

Ekološki kriminalitet u pravu i stvarnosti

Kvalitet u radu na prevenciji kriminaliteta, odrazidese na sigurnost Zlljenja, op6enito,bezbjedonosnukulturu svih njenih grad,ana i kvalitet Zivljenja u odreilenoj drustvenoj zajednici. Iz tog razlogi kao i mnogif, drugih je potrebnoukljudivanje svih pojedinacau drustvu, instituciia-na dobrobitsviju. Uspje5naprevencijakriminaliteta podrazumijevaspremnostza planskoi organizovano osmiSljavanje i sprovedbuaktivnostisvih dlanova dru5tvene zalednice na prevenciji knninaliteta.

Od spremnosti za rad. Preventivni rad 6e ovisiti od pojedinadng angaLmanasvih subjekata, njihove informisanosti o preventivnom radu uopie. U prcventivnom radu je potrebna kvalitetna identifikacija primarnog problerna i sprovedbakonkretnih aktivnosti koje su posveiene tont problcmu,izbjcgavajuiiSablonizirani rad.

Informisanost o problcmirna u odrcdenoj zajednici, podrazurnijeva. Ono Stoie diktirati rez,ultateu raduje kvalitet ljudskih resursa,ali i podr5ka dnr5tvcnczajcdniceirnplementacijiprojekta, ekolos,i da su rezultati prcventivnog rada te5ko precizno mjerljivi.

FORMS OF ENVIRONMENTAL CRIME IN AGRIBUSINESS.

Pretpostavka uspjcinostiprevcntivnogradaovisi ie o nivon uskladenostipreventivnih aktivnosti sa stcpenom sprernnosti zajcdnice da implernentira preventivneprograme. Uspjch prevencijeu razliditirnsredinamadobrint dijelorn ovisi od informisanosti,politikc, spremnostii otvorenosti zajedniccza primjenu prijedlogaprevencije,stavovauopie i vrijednosti koji su u odredenojsredinina sceni.

Politika suzbijanjakriminalitetamora se zasnivatii na nadelu jednakosti gradana pred zakonom, postupkom krividnog gonjcnja. Takode,treba da se zasnivai na nadeluhumanosti,bez obzira Stokrividnc sankcije, po svojoj prirodi, su nehumane.

  MAGICSTOMP MANUAL PDF

Tu komponentu, treba reducirati na nuZnu mjera, uz maksimalno po5tivanje ljudskih prava kaZnjenika. Uz po5tivanje principa individualizacije krividnih sankcija. Kriminalistidki osvrt na strtegiju terorista,U: Arhiv za pravne i kriminailtet savremenioblici terorizma,knj.

I-2, Beograd, r9 8 0. Prevencija kriminaliteta i kriminalistika, U: Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta- stanje,moguinosti i perspektive,Zbornik radova,policijska akademija,Beograd, Leksikon kriminalistike, Bcograd, Apstinencijalni sindrom kod narkomanije, U: Upotreba sredstavaprinude u funkciji li5enja slobode lica zatelenog u izvr5enju krividnog dela, U: Zborniku radova – Primjena savremenihmetodai sredstavau suzbijanjukriminaliteta,Brdko, Leksikon sigurnosti-drugoizmijenjeno i dopunjenoizdanje,Sarajevo, TheFunctions of the Policein ModernSociety,cambidge, Krividnopravni i kriminalistidki aspekti krividnog dela ubistva,Novi Pazar, Policijska kultura kao okvir ne postupanjapolicije, Policijai sigurnost,I 1 l -3 Quality, trust and authority from the perspektiveof community poli cing, Policej ournal,v o1.

I vi moZeteprestatipu5iti, Naklada, Zagteb, What we needs is a new philosophyof policing, U: Osnove prepredavanja kriminaliteta, Visoko policijsko – varnostna5ola,Ljublj ana, Osnovi forenzidke psihologije i psihopatologijc,Bor, Preventivna i represivna funkcija policije i novi Zakonik o krividnom postupku, U: Zborniku radova, Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta – stanje, moguinosti i perspektive, Policijska akademija, Hrabak – Zerjavi ,V.: Puienje – rizilni dimbenik za zdravlje, Medicinska naklada,Zagreb, Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta – stanje, mogudnosti i perspektive,Zbornik radova,Policijskaakademija,Beograd, Kriminalistidka tehnika, ViSa Skola unutra5njih poslova, Beograd,l.

Ekološki kriminalitet u pravu i stvarnosti by Vladan Joldžić | LibraryThing

Krividno pravo, kaznenapolitika sudova i prevencija kriminaliteta, Zbornik radova: Prevencija kriminaliteta,B eograd,I Metodika istraZivanjaimovinskih delikata,Novi Sad, Uloga porodiceu prevenciji ovisnosti,Novi Pazar- Beograd, Nedopu5tcno stanje korupcije, Medunarodna konferencija: Kriminalistidka taktika I, Policijska akademija, Beograd, Prevencija kriminalitet a, B eograd, Prevencija kriminaliteta – teorijsko kriminalistidki pristup, Beograd, Krividno pravo – posebnideo, Beograd, Krividno zakonodavstvokao osnovaza konstituisanjepolitike suzbijanja kriminaliteta, sa savjctovanja drlavnog reagovanja protiv kriminala.

Kriminalistika, Obrazovni centar za unutra5nje poslove i dru5tvenusamozaititu. Praktikum za policijsko pravo, Policijska akademija,Beograd, t Ude56e gradana u prevenciji i druStvenoj kontroli kriminaliteta,Jugoslovenska revija za kriminologijui krividno pravo,vol.

  DAC808 DATASHEET PDF

Nasilnasmrt u Jugoslaviji,Beograd, Vodid za odvikavanjeod puienja duhana, SavjetovaliSteza odvikavanje od puBenja Instituta za socijalnu medicinu MedicinskogfakultetaUniverzitetau sarajevu, Kriminalistika- knjiga prva, Golden marketing,Tehnidkaknjiga, Zagreb, Savremenemjerc i metode u prevenciji kriminaliteta,U: Zbornlk radova, Primjena sawemenih metoda i sredstavau suzbijanju kriminaliteta, Internacionaldna asocijacija kriminalista,Brdko, Upravno pravo – opii deo, Beograd, Strategijerisk-fokusiraneprevencijedevijantnihponasanja, Socijalnamisao,41 1Beograd, Policija 2l stoljeda- Program communiy policing – vodi1 za policajcei gradane,Izbor,br.

Udinkovito suzbijanje ovisnosti o drogama u zajednici, Medicus,vol 7,br. Kriminalisridkapolicija i ekoloski kriminalitet, Skoplje, Uloga policije u prevenciji kriminalitetana nivou lokalne zajednice,JRKK, br 1, Prijedlog za institucionalizovanjeprevencije kriminala u Srbiji,Bezbjednost, br. Strategijske osnove programa prevencije na nivou lokalne zajednice- svetskaiskustva,Jugoslovenska revija za kriminologiju i krividno pravo,vol.

Kriminalistika, Kragujev ac, Politika suzbijanja kriminaliteta, pravni fakultet, centar za i. Krividno procesnopravo – opii deo, sruibeni glasnik, Beograd, Trgovanje ienama i djecom, zagreb, centar za istrazivanje tranzicije i civilnog drusfva, Medunarodna or ganizacija za mi gr acije, Dominantni vidovi prestupnistvau srbiji, u: Droge- dugo putovanjekroz no6, promotor zdravlja,zagreb, Kriminalistika, zavod, za udzbenike i nastavna sredstva.

Komentar osnovnog krividnog zakona Republike Srbije, Beograd, Saradnjapolicije i gradanau okviru koncepcije policija u zajednici,U: Prevencija kriminaliteta u Evropskoj perspektivi, U: Zaltita svjedoka kod te5kih kaznenihdjela, Cards program ,Vijede Evrope, Opia deklaracijao ljudskim pravima, l Standardnaminimalna pravila I-rN-a za maloljetnidkopravosude Pekinska pravilaSmjernice LrN-a za prevenciju maloljetnidke delinkvencije Rijadske smjerniceSmjerniceza djelovanjepremadjeci u sistemukrividnog pravosuda Bedke smjerniceMedunarodnipakt o ekonomski,socijalnimi kultumim pravima,usvojeni otvoren za potpis, ratifikaciju Rezolucijom Generalne skup5tine A XXIl6.

Remember me on this computer. Enter the email address you signed up with and we’ll email you a reset link. Click here to sign up.

Help Center Find new research papers in: